Ekonomi och renovering

Årsredovisningar

Om du vill ta del av tidigare årsredovisningar/förvaltningsberättelser, kontakta styrelsen.

 

Renovering av husen

1950-1951 Husen byggdes.

1987-1998 En omfattande renovering av elledningar, kök och badrum. De vertikala avloppsstammarna i husen byttes ut (ej golvbrunnar eller ledningar från armaturer i badrum anslutna till stammen). Husen tilläggsisolerades och balkongerna byggdes om.

2003-2004 Tak- och fasadrenovering.

2006 Samtliga ytterdörrar byttes ut. En dataövervakningscentral för fjärrvärmen installerades.

2008 Bastun renoverades.

2010 Ett gym skapades i källaren i B-huset, i anslutning till bastun.

2014 En fullständig stam- samt elrenovering utfördes i föreningen. Alla stammar, avlopp och vatten, i lägenheterna och ner till horisontell stam i källaren byttes. Även alla elledningar i lägenheterna byttes ut mot moderna, nya elcentraler med jordfelsbrytare. Föreningens fastighetscentral för el byttes ut i samtliga tre hus. Ventilerna på elementen byttes ut mot termostatventiler och värmesystemet justerades in för att få bättre lägenhetstemperaturer och en lägre värmekostnad för föreningen.

2015 En trasig avloppsledning reparerades.

2016 Soprummet målades om (golv, väggar och tak) och försågs med nya kärl, skyltar och vattenslang.

2019 Byte av fönster, det gemensamma gymet målades om, även Pergolan är ommålad.

2020 Nya lyktstolpar sattes upp på gården, nya möbler anskaffades till den gemensamma bastun, en ny motionscykel införskaffades till gymmet, ny lekstuga i trädgården.

2021 Brytskydd installerades på alla portar och källarytterdörrar.

2022 Nedfarten till soprummet asfalterades om.

2023 Plank kring carportar och dörren i planket mellan Vallbygatan 7 och 9 renoverades.

 

Bostadsrättsförening – en ekonomisk förening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i samband med boendet. Föreningen har alltså inte som syfte att göra stora vinster för att föreningen ska visa ett bra resultat, utan verkar istället enligt ”självkostnadsprincipen”.

Årsavgifter efter självkostnadsprincip

Årsavgifterna i en bostadsrättsförening bestäms efter en självkostnadsprincip, vilket betyder att avgifterna sätts så att de täcker föreningens utgifter. Föreningen kan också ha andra intäkter, t ex hyresintäkter och ränteintäkter. Sådana intäkter kan föreningen använda för att täcka sina utgifter. Ju större intäkter föreningen har från annat än medlemmarnas årsavgifter, desto lägre kan avgifterna sättas.

Räkenskapsår

Backsippan har ett så kallat brutet räkenskapsår vilket innebär att vi inte följer kalenderår. Vårt räkenskapsår sträcker sig från 1 september till 31 augusti. Årsmötet brukar vi ha i januari eller februari. Vi har en intern samt en extern revisor (registrerat revisionsbolag) som granskar vår ekonomiska redovisning och styrelsens förvaltning varje år. I föreningens stadgar finns detaljer om hur föreningen ska styras och vad vi som medlemmar har för skyldigheter och rättigheter.

Backsippans ekonomi

Vår förening har en god ekonomi. Vi har gjort de största underhållsreparationerna (stambyte etc.) och har placerat i fördelaktiga lån.

I början av 2006 installerades en dataövervakningscentral för fjärrvärmen. Detta innebär att värmetillförseln kan justeras på distans och med hänsyn till rådande klimat ute. Detta leder på sikt till ett jämnare inomhusklimat och förhoppningsvis minskad värmeförbrukning.

En kostnad för föreningen som alla kan hjälpas åt med att få ner är sopavgifterna. Var noga med att slänga rätt saker i rätt kärl. För varje felsortering får föreningen betala en straffavgift som är en onödig kostnad. Om vi alla hjälps åt att slänga rätt saker på rätt plats slipper vi betala extra och kan använda dessa pengar till något annat, nödvändigt eller roligt.